Kvalitní výuka jazyků za rozumnou cenu

S námi se učíte cizí jazyky:

> Efektivně

> Podle vlastních časových možností

> Vlastním tempem

> Se zkušenými lektory

> Na místě, které si sami vyberete

 

To i mnoho dalšího Vám nabízejí Jazyky individuálně!

Čínština

Proč se učit čínštinu

  • druhý nejpoužívanější jazyk na internetu
  • široké využití jazyka v obchodě i cestování
  • rozvoj kognitivních schopností (čínština podle nového neurologického výzkumu dokáže aktivovat větší procento mozku, než jakýkoliv evropský jazyk

  • když Vás rodilý mluvčí čínštiny uslyší mluvit svým rodným jazykem, bude se k Vámchovat úplně jinak. Znalost alespoň základů čínštiny velmi obohatí Váš osobní i profesní život.

 

Standardní čínština nazývaná také jako „mandarínská“ (v čín. pǔtōnghuà 普通话) je oficiálním jazykem Čínské lidové republiky (včetně Hong Kongu a Macaa), Čínské republiky na Taiwanu a Singapuru. Patří do sino-tibetské jazykové rodiny. Je v různé míře používána v celé JV Asii (Indonésie, Thajsko, Malajsie, Filipíny). Standardní čínština je nejrozšířenější

rodný jazyk vůbec (hovoří jím 20 % světové populace) a druhým nejpoužívanějším jazykem na internetu.Čína je druhou největší a zároveň nejrychleji se rozvíjející ekonomikou světa. Patří mezi nejdůležitější obchodní partnery USA. Čína je bez nadsázky největším trhem 21. století.

Pracovní možnosti pro čínsky mluvící zápaďany jsou obrovské. Mezi obory, ve kterých tento jazyk využijete, patří mimo jiné: mezinárodní vztahy, investice, obchod, výroba, turismus,mezikulturní dialog, nadnárodní firmy. Počet  studentů čínštiny se v Evropě i USA neustále zvyšuje, mj. s ohledem na pracovní i osobní možnosti, které se tímto otevírají.

Skladba čínského jazyka

1) Čínská věta: Čínština je jazyk typu "SVO" (podmět-přísudek-předmět) - stejně jako čeština a angličtina. Tento fakt nám usnadňuje nácvik konverzace (např. japonština používá strukturu SOV, klade tedy přísudek až na konec věty).

Příklady větné struktury v čínštině:

我是中国人。 Wǒ shì zhōngguórén. Jsem Číňan.

我去超市买菜。Wǒ qù chāoshì mǎi cài. Jdu do obchodu pro jídlo.

你是谁? Nǐ shì shéi? Kdo jsi? (Ty jsi kdo?)

2) Slovní zásoba: Čínská slova jsou nejčastěji tvořeny jednou nebo dvěma plnovýznamovými slabikami. Studium slovní zásoby je v čínštině zábavnou a kreativní činností, s jasnou logikou.

Na příklad:

再见 zàijiàn (znovu vidět) = na shledanou

潮湿 cháoshī (vlhký/mokrý) = vlhký

树林 shùlín (strom/les) = les, háj

3) Tóny: Čínština je tónický jazyk. V mandarínské čínštině rozlišujeme 4 tóny.

Čínština vleže používá konotace češtiny k přirozenému osvojení čínských tónů. Přeměňujeme již existující schopnost (schopnost orientovat se podle intonace, kterou v češtině hojně využíváme) – v novou schopnost dobře vnímat i vyslovovat čínské tóny. Tóny se v čínštině používají i proto, že počet jejich kořenných slabik (tj. slabik bez tónů) je k poměru k jiným jazykům malý, jednotlivé slabiky je tedy potřeba od sebe rozlišit tóny. Pro srovnání je počet slabik čínštiny v poměru k češtině nižší cca o 75%.

4) Znaky: Při studiu znaků v systému Čínština vleže využíváme komponentů a fonetických podobností k vytvoření logického a uceleného systému, který umožňuje, abychom si znaky pamatovali dlouhodobě. „Vedlejším efektem“ studia znaků naší metodou je zlepšení paměti,kreativity a dalších kognitivních schopností.

Přepis čínských slabik do latinky

Nejpoužívanějším přepisem je mezinárodní přepis pīnyīn 拼音 ([pīn] 拼 – hláskovat;

dávat dohromady, [yīn] 音 – zvuk, výslovnost). Pinyin zachycuje odděleně:

a) slabiku

b) tónickou značku.

Každý západní stát má svůj národní přepis, který slouží k zpřístupnění přibližné výslovnosti čínštiny široké veřejnosti.

Studium čínštiny v bodech – proč je čínština jednoduchá:

A) Nejsou zde předpony ani přípony, tvar slov se v rozdílných kontextech nemění (na rozdíl od češtiny, němčiny, japonštiny, indonéštiny)

B) Spousta slov se používá jako rozdílné slovní druhy (př. fānyì 翻译 znamená „přeložit“, „překládat“, dále „překlad“ a také „překladatel/tlumočník“

C) Slova se skládají (např. výraz „有名 yǒumíng“ – slavný, vyhlášený je složený ze slabik “有 yǒu“ – mít a „名 míng“ – jméno, což jsou hojně frekventovaná slova, která tvoří s jinými slabikami velké množství dalších slov.

D) Díky stejné struktuře věty jakou má čeština a angličtina (SVO) se nemusíme učit principiálně novou strukturu

E) Číňané si velmi cenní, když se cizinci učí jejich rodný jazyk a ochotně nám poskytují podporu a zpětnou vazbu. Využijme toho!

 

Sestavil: Bc. Libor Mattuš, 2015